Our business About us company Careers
     
 

Privacy

Privacy Declaration General Affairs

Plalloy MTD B.V., gevestigd aan Mercuriusstraat 2 te 6468 ER Kerkrade, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
Contactpersoon General Affairs:
Tiny Abratanski, Chief Administrative Officer,
Telefoonnummer +31(06)41013938 of +31(045)7504333
Adres:                  Mercuriusstraat 2, 6468 ER Kerkrade

Website
www.plalloy.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Plalloy MTD B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt
.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


Vaste medewerkers


Uitzendkrachten

 

 

NAW gegevens

NAW gegevens

Geslacht

Geslacht

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteplaats

Telefoonnummer

Telefoonnummer

E-mailadres

E-mailadres

Bankrekeningnummer (IBAN)

 

ID-Bewijs gegevens

 

BSN nummer

BSN nummer

PBM gegevens

PBM gegevens

Contactgegevens noodgeval

Contactgegevens noodgeval

Opleidingsgegevens

Opleidingsgegevens

CV

CV

Gegevens Partner en kinderen

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tiny.abratanski@plalloy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Verder zullen wij geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Plalloy MTD B.V verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Salarisbetaling;
 • Verzuimregistratie;
 • Tijdsregistratie;
 • Pensioenuitvoerder;
 • Verzekeraars;
 • Plalloy MTD B.V verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Het verzenden van nieuws indien noodzakelijk;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze dienstverlening;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor de salaris applicatie;
 • Je de mogelijkheid te bieden om te werken met diverse systemen, zoals ManualMaster.

Geautomatiseerde besluitvorming
Plalloy MTD B.V neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Plalloy MTD B.V) tussen zit.

Plalloy MTD B.V gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Programma

Doel

 

 

Unit 4 (personeel en salaris systeem)

Registratie van gegevens

 • Gegevens nodig voor uitbetaling van salaris
 • Opstellen rapportages ten behoeve van de directie

Time (tijdsregistratiesysteem)

Registratie van Aan- en afwezigheid, verlof en overwerk.

 • Gegevens nodig voor uitbetaling bij salaris
 • Opmaak verlofkaart.
 • Check registratie verzuim
 • Check aanwezigheid bij calamiteiten (ontruiming)

Arbo dienst HCC (verzuimregistratiesysteem)

Registratie van persoonlijk verzuim

 • Om Wet Poortwachter te kunnen bewaken en uitvoeren
 • Opstellen van rapportages ten behoeve van de directie

Microsoft Outlook (e-mail)

Om, indien nodig, onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

Microsoft systemen (Word-Excel, etc)

Registreren gegevens

 • Opstellen rapportages ten behoeve van de directie 
 • Opstellen van brieven,  arbeidsovereenkomsten, etc.

Camera toezichtsystemen

Vastleggen van beelden rondom het gebouw op terrein

 • Om de veiligheid van medewerkers te waarborgen

Manual Master

Kwaliteitsmanagementsysteem, waarin alle documenten worden geregistreerd, kunnen worden bekeken en of opgevraagd. Gegevens van medewerkers worden geregistreerd en gecommuniceerd.


 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Plalloy MTD B.V bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens

Bewaartermijn

Bezoekersregistratie

6 maanden

Cv’s kandidaten bij werving en selectie

4 weken na afloop procedure

Salarisgegevens en arbeidsvoorwaarden

Wettelijke bewaartermijn van 7 jaar

Verzuimdossier

Wettelijke bewaartermijn van 5 jaar bij ERD 10 jaar

Tijdsregistratie

Wettelijke bewaartermijn van 52 weken

Evaluatie bij disfunctioneren

Wettelijke bewaartermijn van 5 jaar

ID bewijs

Wettelijke bewaartermijn van 5 jaar

Arbeidsovereenkomst

Wettelijke bewaartermijn van 2 jaar

Loonbelastingverklaring

Wettelijke bewaartermijn van 5 jaar

Burgerlijke staat

Wettelijke bewaartermijn van 5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Plalloy MTD B.V deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die onze gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Plalloy MTD B.V blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Plalloy MTD B.V jouw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Recht op informatie
Je wordt op de hoogte gesteld van onder andere het feit dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt.

Recht op inzage
Je hebt allereerst het recht om te weten of je persoonsgegevens zijn verwerkt. Hiervoor kun je navraag doen bij afdeling General Affairs. Is dit het geval, dan heb je het recht om inzage te verkrijgen in je eigen persoonsgegevens (alsmede een kopie) en inzage te verkrijgen in bepaalde informatie, zoals:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens; en
 • aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt.


Recht op rectificatie ofwel correctie
Je hebt recht op rectificatie van de onjuiste persoonsgegevens dan wel het recht een aanvullende verklaring te verstrekken wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van onvolledige gegevens.


Recht op vergetelheid ofwel gegevenswissing
Dit houdt in dat Plalloy MTD B.V. in een aantal gevallen persoonsgegevens moet wissen als de betrokkene daarom vraagt. In de volgende situaties heeft de betrokkene recht op vergetelheid:
als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;

 • als je jouw eerder gegeven toestemming aan de organisatie voor het gebruik van zijn gegevens intrekt;
 • als je bezwaar maakt tegen de verwerking;
 • als je persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • als je wettelijk verplicht bent om de gegevens na een bepaalde tijd te wissen; en
 • als je jonger is dan zestien jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via bijvoorbeeld een app of website.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt  in bepaalde gevallen het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen. Een beperking van de verwerking houdt in dat de persoonsgegevens niet verwerkt en gewijzigd mogen worden.

Recht gegevensoverdraagbaarheid ofwel dataportabiliteit
Dit houdt allereerst in dat je het recht hebt om de persoonsgegevens die Plalloy MTD B.V. van jou heeft in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te verkrijgen. Daarnaast biedt dit recht je de mogelijkheid om op een eenvoudige manier jouw persoonsgegevens van de ene IT-omgeving naar de andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen.

Samengevat
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je aangeven aan afdeling General Affairs. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar tiny.abratanski@plalloy.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Plalloy MTD B.V zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Plalloy MTD B.V wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Plalloy MTD B.V neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via tiny.abratanski@plalloy.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Plalloy MTD B.V gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Algemeen
Plalloy MTD B.V. kan dit privacy beleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden je aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacy beleid.
Dit beleid zal worden opgenomen in ons kwaliteitssysteem.

Kerkrade, december 2020